ประกาศ
  1. แจ้งนักเรียนที่ยังไม่ถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนให้ดำการถ่ายรูปทำบัตรที่งานทะเบียน
  2. นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ส่งหลัฐานงานทะเบียน ตามรายชื่อนี้